Všeobecné podmienky poskytovania služieb internetovej reklamy, tvorba firemných profilov, reklamných banerov, web stránok a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP“) spoločnosti Iplatforma s.r.o., IČO: 47387874, so sídlom: Klokoč 28, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 24823/S1. Výklad pojmov

 

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) budú mať nasledovné významy:

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Iplatforma s.r.o. so sídlom Klokoč 28, zapísaná v OR SR v Banskej Bystrici č. ObU-ZV-OZP-DT-2013/01658-2, č. živnostenského registra 670-23009 , IČO: 47 387 874(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Uživateľom (ďalej len “uživateľ”) sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o propagáciu formou zaradenia firemného profilu na internetovom portáli.

Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový portál www.iplatforma.sk vrátane všetkých subdomén (ďalej len „portál“)

Návštevníkom sa rozumie osoba, ktorá ma záujem informácie ohľadom propagovaných služieb a prevádzok.

Portálom sa rozumie internetová stránka.

Služby sú služby poskytované prevádzkovateľom na internetovej stránke www.kvalitnesluzby.sk vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok..

Cenník je zoznam cien za služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ. Každá služba je označená cenou.

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


 

 

2. Služby poskytované návštevníkom portálu

 

 

Všetky služby kroré poskytuje prevádzkovateľ návštevníkom portálu, sú bezplatné. Prevádzkovateľ okrem iného ponúka návštevníkom portálu:

- vyhľadanie služieb prevádzok v konkrétnom regióne resp. v rámci SR.

- blogy

- videá

- aktuality

 

 

3. Registrácia prevádzky podľa balíka

 

 

Záujemca o registráciu má možnosť výberu z viacerých balíkov. Balíky sú definované ako Základný a Prémium balík, pričom každý z nich obsahuje služby špecifikované na portáli v sekcii SLUŽBY.

Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre uživateľov najmä nasledovné služby:

 • - popis salóna (názov prevádzky, adresa, telefón, email, firemná www stránka, Facebook profil, popis prevádzky a jej služieb bez obmedzenia počtu znakov) na portáli,
 • - úvodná fotografia (fotografia alebo logo prevádzky vo formáte jpg) na portáli,
 • - fotogaléria v profile bez obmedzenia počtu fotografií.
 • - videogaléria v profile bez obmedzenia počtu videí.
 • - zobrazenie aktívnej mapy s polohou prevádzky, resp zariadenia.
 • - topovanie prevádzky v sekcii "Top Prevádzky"  (cena je špecifikovaná na portáli v sekcii SLUŽBY)
 • - reklama pre dodavateľské spoločnosti v sekcii "Tovary a služby"  (cena je špecifikovaná na portáli v sekcii SLUŽBY)
 • - vytvorenie internetovej stránky GOLD a SILVER, ceny sú uvedené v sekcii SLUŽBY.

Prevádzkovateľ umožňuje uživateľom po vygenerovaní prihlasovacieho mena a hesla po ich registrácii chránený prístup do administratívnej zóny profilu..

Pre využívanie akýchkoľvek služieb sa vyžaduje registrácia objednavateľa na portáli prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru v sekcii PRIDAŤ FIRMU.

Služby prevádzkovateľa sa objednávajú registráciou v sekcii PRIDAŤ FIRMU. 

Objednávka môže byť zrealizovaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu.

Objednávka je platná okamžite po správnom vyplnení formulára a potvrdení objednávky.

uživateľ týmto dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti vyznačené v objednávkovom formulári hviezdičkou (*).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť firemný profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.

Ak uživateľ zruší objednané služby počas ich poskytovania, prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté služby za celú dobu ich poskytovania určenú podľa cenníka resp. uživateľ nemá nárok na vyplatenie alikvótnej časti sumy za v závislosti na dobe poskytnutej služby..

 

 

 

4. Cena za služby a platobné podmienky

 

 

Sadzba ceny za objednané služby je kalkulovaná podľa cenníka platného v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na portáli.

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.  

Prevádzkovateľ môže na základe akciových ponúk ponúknuť platené balíky za nižšiu ceny poprípade zadarmo a táto ponuka musí byť zobrazená na portali, alebo doručená emailom poprípade obchodným zástupcom.

Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom zasielaná elektronickou formou na email uživateľa ak nie je dohoda s uživateľom iná.

Profily budú zverejnené 12 mesiacov ododňa úhrady uživateľom na účet prevádzkovateľa.

Faktúra bude vystavená za celé obdobie, na ktoré si uživateľ využívanie služieb objednal.

V prípade, že platba nebude uskutočnená, prevádzkovateľ má právo odmietnuť uživateľovi objednané služby sprístupniť.

 

 

 

5. Práva a povinnosti uživateľa a poskytovateľa

 

 

Uživateľ sa zaväzuje uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o spoločnosti a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade potreby.

Uživateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo k editovaniu firemného profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania firemného profilu vytvorených uživateľom, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

Uživateľ udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením na portáli autorizuje pre použitie v službe.
Súčasne uživateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.

Uživateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

Rozsah využívaných služieb je závislý od typu objednanej služby, ktoré sa uživateľ rozhodne využívať.

Uživateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi za poskytnuté služby cenu uvedenú v objednávke alebo v cenníku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah služieb podľa vlastného uváženia.

 

 

 

6. Reklamácie

 

 

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej chybe na portáli kvalitnesluzby.sk vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok nás prosím informujte.

O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na info@kvalitnesluzby.sk.

Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované.

Za chyby zapríčinené webhostingovou spoločnosťou nezodpovedáme.

 

 

 

7. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

 

 

Prevádzkovateľ negarantuje návštevníkom portálu spokojnosť s rozsahom a odvedenou prácou ponúkanou firmami podľa firemného profilu alebo hodnotení návštevníkmi.

 

 

 

8. Ochrana osobných údajov, zhromažďovanie informácií o uživateľoch

 

 

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom zmluvy, potvrdením alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade objednania služby sú presné a pravdivé.

Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie objednanej služby na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, tvorba firemného profilu a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). 

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 13.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 13.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. 

Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.


Poskytovateľ týmto prehlasuje a zaväzuje sa nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. 
V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. 
Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ má oprávnenie zasahovať do obsahu firemnýého profilu Užívateľa, len za účelom jeho vytvorenia.
Poskytovateľ nemá oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:

 

Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.

Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

 

zabezpečiť bezpečnosť spracúvania

oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov

v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.

Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti vzťahu, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 

 

Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 

Identifikačné údaje Poskytovateľa: Iplatforma s.r.o., Klokoč 28, 962 25, IČO 47387874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24823/S; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@iplatforma.sk alebo telefonicky na čísle: +421-0-918 698 248

hruska@iplatforma.sk tel.:+421 918 698 248; Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Radoslav Hruška, Klokoč 28, 962 25, e-mail: hruska@ipúlatforma.sk, tel.:+421918 698 248

Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 13.1. tohto článku

V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre poskytnutie Služby.

 

 

Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

 

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu

osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : 
Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 

dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov

spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené

 

 

Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.


Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 

Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.


 

 

Obmedzenie práv dotknutej osoby 
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

 

 

9. Záverečné ustanovenia

 

 

Tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú vytvorené i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.

Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 25. mája 2015.


Tieto Všeobecné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 12. augusta 2013.

Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť  25. mája 2018.

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018.

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S